top of page

Algemene

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Superfun B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Superfun B.V..

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van tickets, deals, vouchers en cadeaubonnen via www.superfun.nl of aan de kassa bij de receptie.

Superfun B.V.

Middelhoefseweg 10

3819 AA  AMERSFOORT

Tel : +31 (0)33 4951831

Email : info@superfun.nl

De koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele koper is de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing.

Met het kopen van een ticket ga je akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden en de huisregels van Superfun B.V. . De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de receptie en zijn te lezen op www.superfun.nl. De verkoopvoorwaarden en de huisregels van Superfun B.V. worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

1. Tickets

A. Superfun B.V. verstrekt een bevestigingsmail van de reservering voorzien van een unieke reserveringscode. De bevestigingsmail wordt na het plaatsen van de reservering direct verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

B. Superfun B.V.  is niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als het e-mailaccount niet correct werkt.

C. De koper dient de bevestigingsmail digitaal of afgedrukt zelf mee te nemen naar Superfun B.V..

D. Op de aankoop van de tickets is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en wegens de beperkte geldigheid van de tickets.

E. Superfun B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te wijzigen, weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

F. Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaard Superfun B.V.  geen enkele aansprakelijkheid. En heeft de koper geen recht op terugbetaling.

G. Indien door storing van Wifi of defect aan mobiele telefoon van koper er geen gebruik kan worden gemaakt van apps of websites aanvaardt Superfun B.V.  geen enkele aansprakelijkheid en heeft de koper geen recht op terugbetaling.

H. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Superfun B.V.  de tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.

I. Per ticket kan er slechts gebruik worden gemaakt van één kortingscode of actie.

2. Betaling

De betaling kan online geschieden, of aan de kassa middels contant, pin of creditcard (géén AMEX).

Volgens de Nederlandse wetgeving is ieder bedrijf dat online betalingen ontvangt (o.a. iDeal) verplicht om samen te werken met een gecertificeerde betaalpartner; een zogeheten PSP (Payment Service Provider). Deze regelgeving is er als bescherming voor de consument, zodat hun betaling veilig wordt verwerkt.

Bedrijfsnaam: Superfun B.V.

Handelsnaam: Superfun

Bezoekadres: Middelhoefseweg 10, 3819 AA AMERSFOORT

IBAN rekeningnummer: NL13 INGB 0676 4724 51

KvK nummer: 54418607

BTW nummer: NL851297420B01

BIC: INGBNL2A

Rekeninghouder bank: Superfun B.V.

3. Annulering

Indien je de reservering wenst te annuleren, dien je Superfun B.V.  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van Superfun B.V.  een annuleringsbevestiging. Voor annulering gelden de volgende kosten;

Voor groepen tot 20 personen geldt; Annuleren tot 24 uur van te voren is altijd mogelijk. Wij rekenen €2.00 addministratie en boekingskosten. Bij no-show (het niet opdagen bij een reservering) of annulering binnen 24 uur voor aanvang van de reservering wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Voor groepen vanaf 20 personen geldt; tot 48 uur van te voren kan de reservering worden geannuleerd. Wij rekenen €4,00 administratie- en boekingskosten. Binnen 48 uur voor aanvang van de reservering wordt 100% in rekening gebracht.

Indien een exclusieve locatie is bevestigd en wordt geannuleerd zal 100% locatiehuur worden doorberekend.

4. Wijzigingen

Indien je de reservering wenst te wijzigen, dien je Superfun B.V.  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van Superfun B.V.  een nieuwe bevestiging van de reservering. Voor het wijzigen van de reservering gelden de volgende kosten;

Voor groepen tot 20 personen geldt; kosteloos aanpassen van de aantallen is altijd mogelijk.

Voor groepen vanaf 20 personen geldt; tot 48 uur van te voren kan het gastenaantal met maximaal 15% kosteloos worden gewijzigd. Indien het gastenaantal met meer dan 15% naar beneden zal worden bijgesteld, zullen deze bijbehorende kosten op de klant worden verhaald.

5. Bijzonderheden reservering

Indien er bijzonderheden zijn betreffende de reservering wordt Superfun B.V.  hier graag uiterlijk zeven dagen van te voren van op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan dieetwensen en de aanwezigheid van mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Indien veiligheid in het geding komt behouden wij het recht voor om deelname aan de activiteiten te weigeren.

6. Legitimatie

De identificatieplicht, wat inhoudt dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen, geldt in verband met veiligheid ook bij Superfun B.V. .

7. Overig

A. Indien Superfun B.V.  door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling.

B. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Superfun B.V.  geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Superfun B.V.  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transportbelemmeringen.

C. De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Superfun B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Superfun B.V.  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door gebruik te maken van deze informatie.

D. Bij alle aankopen bij Superfun B.V.  accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het algemene reglement van Superfun B.V. . De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de receptie en is te lezen op www.superfun.nl.

E. Superfun B.V.  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan Superfun B.V.  verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

F. Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe producten en activiteiten van Superfun B.V. .

G. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

H. In alle overige gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Superfun B.V. .

Cadeaubonnen voorwaarden Superfun B.V.

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeau bon voorwaarden van toepassing op door Superfun B.V.  uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Superfun B.V.  cadeaubon aanvaard je deze cadeaubon voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Superfun B.V.  uitgegeven cadeaubonnen (zowel digitale als fysieke cadeaubonnen) (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen”) die worden verkocht door Superfun B.V. en door Superfun B.V. aangewezen derde partijen.

B. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Superfun B.V.  te worden verstrekt. Superfun B.V.  behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Superfun B.V.  of een door Superfun B.V.  aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Superfun B.V.  te overleggen.

C. Om een cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde activiteiten te reserveren. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “cadeaubon” en vul je de exacte code in.

D. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

E. Cadeaubonnen uitgegeven door Superfun B.V.  en/of door Superfun B.V.  aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar bij Superfun B.V. .

F. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

G. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

H. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.

I. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: De betaling kan online geschieden, of aan de kassa middels contant, pin of creditcard (géén AMEX).

Huisregels Superfun

Hartelijk welkom bij Superfun B.V. !

Het is onze bedoeling om je, als gast, een onvergetelijk dagje uit te bezorgen. Om je bezoek en dat van onze andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken zijn deze regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van ons terrein ga je, als gast, akkoord met dit reglement.

1. Entree

A. Elke deelnemer aan een activiteit dient zich bij de receptie te legitimeren. Indien bezoekers jonger zijn dan 12 jaar, is de aanwezigheid van iemand van 18 jaar of ouder verplicht.

B. Het parkeren van je auto op het parkeerterrein van Superfun B.V. geschiedt geheel op eigen risico. Superfun B.V. is bij inbraak of diefstal van je auto niet verantwoordelijk voor de geleden schade. Dit geldt ook indien de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

C. Het is voor iedereen verboden zich buiten openingstijden te begeven op te houden op ons terrein.

D. Superfun B.V.  behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden te wijzigen.

E. Bij een situatie waarbij de openbare orde wordt verstoord dan wel sprake is van een onveilige situatie, is Superfun B.V.  gerechtigd om het terrein per omgaande te sluiten en de gasten de toegang tot het terrein te ontzeggen. In geval van sluiting van het terrein bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of schadevergoeding.

F. Bij betreding van Superfun B.V.  stemt men automatisch in met eventuele visitatie/ fouillering.

2. Algemeen

A. Superfun B.V.  behoudt zich te allen tijde het recht voor de gast, bij het overtreden van dit reglement of indien zij dit noodzakelijk acht, van het terrein te verwijderen. In Superfun B.V. geldt geen geld terug regeling.

B. Superfun B.V.  wijst je erop dat er op het terrein sprake is van cameratoezicht ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen.

C. Voor jouw en onze veiligheid dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

D. Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, worden de toegang tot het terrein geweigerd of zullen van het terrein worden verwijderd.

E. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van Superfun B.V.  wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk van het terrein worden verwijderd. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.

F. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Superfun B.V.  behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan van het terrein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.

G. Roken is enkel toegestaan buiten het pand. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

H. Met uitzondering van blinden- en mindervalide geleidehonden zijn huisdieren niet toegestaan. Deze hulphonden dienen duidelijk herkenbaar te zijn.

I. Het verkopen en/of distribueren van goederen is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Superfun B.V.  te hebben gekregen.

J. Het is medewerkers van Superfun B.V.  toegestaan je tas(sen) in te zien.

K. Het is niet toegestaan om met fietsen, skates, een step of andere voertuigen, met uitzondering van een rolstoel of kinderwagens, het pand te betreden.

L. Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.

 

M. Superfun B.V. verzorgt zelf catering binnen al haar locaties. Het meebrengen van eigen eten en drinken is niet toegestaan.

N. De salesmedewerkers zijn van dinsdag tot en met zondag bereikbaar van 14.00 uur tot 20.00 uur. De receptie is bereikbaar gedurende de openingstijden van Superfun B.V.

3. Activiteiten

A. Uit veiligheidsoverwegingen is het bij onze activiteiten niet toegestaan tassen en/of losse voorwerpen mee te nemen. Superfun B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van achtergelaten goederen, en evenmin van goederen die zijn aangereikt aan onze medewerkers.

B. Voor de activiteit hoogteparcours zijn maximaal 2 alcoholische consumpties toegestaan.

C. Veiligheid is onze prioriteit. Een ieder is verplicht zich te houden aan de regels in en rondom een activiteit. Deze kun je terugvinden tijdens de instructievideo’s en worden door de medewerkers verstrekt. Een ieder die moedwillig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften negeert, kan door de medewerker de toegang tot de activiteit ontzegd worden.

D. Voor bepaalde activiteiten gelden lengte-, postuur- en/of gezondheidscriteria. Deze grenzen worden gehanteerd voor de veiligheid van de gast. Indien een gast door de gehanteerde criteria niet kan deelnemen aan een activiteit, hanteert Superfun B.V. geen geld terug regeling.

4. Kleding

A. Ook bij hoge temperaturen dienen voor het hoogte parcours gesloten schoenen gedragen te worden.

B. De toegang tot het terrein kan geweigerd worden indien je ongepaste kleding draagt, welke de familiesfeer van Superfun B.V. schaadt.

C. Toegang tot bepaalde activiteiten kan ontzegd worden indien je kleding een veiligheidsrisico kan betekenen.

5. Fotograferen en filmen

A. Het is toegestaan om op het terrein te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik.

B. Het is toegestaan in de activiteiten zelf te filmen en te fotograferen met GoPro of andere apparatuur, indien hier toestemming voor is gegeven.

C. Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Superfun B.V.  behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

 

 

6. Aansprakelijkheid

A. Superfun B.V.  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Superfun B.V.  of één van onze medewerkers.

B. Superfun B.V.  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van goederen die je hebt meegebracht naar Superfun B.V. .

C. Indien je schade of letsel wordt berokkend, dan dien je dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Superfun B.V.  is niet meer aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van ons terrein.

D. Indien er door partij B schade wordt veroorzaakt aan materialen of gebouwen van partij A worden hiervoor kosten in rekening gebracht. De herstelwerkzaamheden bedragen €50,00 per uur, materiaalkosten worden vermeerderd met een opslag van 25%.

7. Overig

A. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie van Superfun B.V. .

logo.png
bottom of page